AVÍS LEGAL

Condicions generals d’ús del lloc web www.https://www.embryoadoptionstories.com

1. INTRODUCCIÓ I DADES IDENTIFICATIVES

El present document té com a finalitat establir how to pay i regular les normes d’ús, així com salvaguardar les dades del Lloc www.embryoadoptionstories.com (d’ara en endavant el “Lloc”), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts, propietat d’ Institut Marqués Obstetrícia i Ginecologia S.L.P. (d’ara en endavant IM), a les que s’hi accedeix a través del domini www.embryoadoptionstories.com i els seus subdominis.

L’ús d’aquest lloc web i els microsites associats constitueix un acord amb tots els Termes i Condicions que es relacionen a continuació:

Segons el que s’ha establert a la Llei se Serveis de la societat de la Informació, li comuniquem que el titular d’aquest Lloc és IM, amb domicili social a Barcelona, Avenida Diagonal, 662-664 i l’adreça de correu electrònic info@institutomarques.com, amb CIF número B-62187323, constituïda el dia 2 de febrer del 2000 mitjançant escriptura atorgada davant del Notari Sr. Tomás Giménez Duart i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 32.740 Foli 10, Fulla nº B-215492 Inscripció 1ª.

Entenem inclosos en aquest lloc web tots els microsites associats als que es pugui accedir des del present lloc web, excepte aquells microsites associats que expressament recullin unes condicions d’ús pròpies, casos en els que se’ls hi aplicarà aquestes.

Aquest Avís Legal regula l’accés i l’ús del servei del Lloc que IM posa a disposició dels usuaris d’Internet sense perjudici que l’accés a alguns dels serveis pugui precisar l’acceptació d’unes condicions particulars.

La utilització del Lloc li atribueix la condició d’Usuari del mateix (d’ara en endavant “usuari”) que es compromet a utilitzar els serveis en concordança a la llei, moral, bones costums i ordre públic, així com amb tot el que s’exposa en aquest Avís Legal.

Degut a la dimensió internacional d’IM, podria succeir que les condicions legals específiques d’accés als continguts fossin diferents en funció del país des d’on es produeixi l’accés.

2. PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els continguts i elements gràfics que formen part del Lloc (imatges, so textos, arxius, codis font, logotips, marques, disseny o qualsevol altre, inclosos els microsites que IM ha creat) sempre que no s’indiqui el contrari, són de titularitat exclusiva de IM o de terceres persones físiques o jurídiques a les que s’ha autoritzat el seu ús i estan sotmesos a la protecció prevista a la normativa sobre Propietat Intel•lectual i Industrial Espanyola.

Si l’usuari observés o cregués que algun dels continguts fet servir per IM pogués vulnerar els drets d’autor, li demanem que es posi immediatament en contacte amb l’Àrea de Processos, Qualitat i LOPD a través del e-mail: legal@institutomarques.com.

3. ÀMBIT DEL LLOC. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’accés a aquest lloc i als seus microsites associats és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de l’ús del Lloc i els seus microsites per part de l’Usuari seran única i exclusivament a càrrec seu. No són objecte de garantia per part de IM entre altres: la infal•libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i seguretat del Lloc i microsites associats, que el contingut dels mateixos o la informació que passa a través d’ells estigui lliure de virus o elements lascius, etc.

4. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

El lloc web i els microsites associats poden contenir informació general relativa a malalties o situacions mèdiques i al seu tractament. Aquesta informació es facilita exclusivament amb finalitat informativa i educativa, no constitueix un diagnòstic i no pretén substituir el consell o visita mèdica o d’un altre professional sanitari qualificat.

5. MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS

IM es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment modificacions i actualitzacions de la informació que conté la web i els seus microsites associats, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquests, així com de les actuals condicions d’ús.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’Usuari dels serveis oferts a través del Lloc i microsites associats, està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal i accepta de manera expressa, plenament i sense reserves, que IM els tracte de manera automatitzada i els incorpori al fitxer de la Història Clínica, amb les següents finalitats: atendre a les seves sol•licituds assistencials, donar accés a l’àrea privada de clients si correspon, atendre a la seva sol•licitud d’informació, consulta o/i inscripció en alguna de les nostres activitats, per posar-nos en contacte amb Vostè i enviar-li comunicats amb informació dels nostres serveis o productes. IM és responsable del fitxer anteriorment citat, i aquest es troba inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.

Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d’accedir a les seves dades personals, podent exercitar els drets de rectificació, cancel•lació i oposició en els termes recollits a la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament que la desenvolupa.

Para exercir els drets citats (drets ARCO), l’Usuari dirigirà un escrit al Departament Àrea de Procés, Qualitat i LOPD de IM amb la referència: “Dades personals”, i l’entregarà a la recepció de IM al carrer Pº Manuel Girona, 33 de Barcelona (codi postal 08034) o bé pot sol•licitar els formularis dels drets ARCO enviant un e-mail a calidad@institutomarques.com amb la mateixa referència.

IM garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal•lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, IM garanteix la confidencialitat de les Dades Personals. Les seves dades no es cediran a tercer ni es faran servir per cap finalitat diferent a l’establerta en el present avís, a no ser que la llei estableixi el contrari.

L’Usuari es fa responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti a IM i de la comunicació de qualsevol alteració d’aquests.

7. POLÍTICA DE COOKIES

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem de la utilització de cookies en aquest lloc web i microsites associats.

Les cookies són arxius de text de mida petita, sovint xifrats, que un servidor web diposita/grava a l’equip o dispositiu de l’usuari quan accedeix al lloc web. Aquestes cookies poden emmagatzemar la identificació de l’usuari que va visitar el lloc web i per on va navegar. En el cas que no es permeti l’ús de les cookies, determinats serveis o funcionalitats del lloc web no estaran disponibles per l’usuari.

Aquest lloc web i microsites associats utilitzen les següents cookies:

  • Cookies tècniques i/o de sessió, per facilitar la navegació dels usuaris i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Aquestes cookies desapareixen un cop conclosa la navegació o sessió.
  • Cookies per la autentificació com a usuari registrat al iniciar la sessió a las pàgines que requereixen identificació/autentificació. Aquestes cookies són necessàries per accedir als serveis o continguts restringits als usuaris que s’identifiquin i autentifiquin.
  • Cookies d’anàlisi (Google Analytics, etc.). Aquestes cookies es fan servir per analitzar les visites realitzades, els lloc i els temps de navegació pel lloc web.

Si no consent aquests tractaments, no accepti les cookies.

Es pot configurar el navegador per refusar o acceptar les cookies, o configurar el navegador perquè aquestes cookies s’eliminin automàticament un cop s’ha tancat el navegador, equip o dispositiu. Per més informació els facilitem els següents enllaços.

8. SEGURETAT

El Lloc i els seus microsites associats utilitzen tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot plegat amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes fites, l’usuari accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

Tot procés que pot comportar la introducció de dades personal d’alt nivell (salut, etc.) serà sempre transmesa mitjançant el protocol de comunicació segura (Https://,…), de tal manera que cap tercer tingués accés a la informació transferida via electrònica.

RapidSSL® certifica que les dades que es contenen aquí han estat codificats o encriptats per garantir la seguretat i la privacitat de l’internauta.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el que es disposa en el present Avís Legal en matèria d’interpretació, validesa i execució.

IM i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre lloc, es sotmetent als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb el present lloc web o activitats que s’hi desenvolupen.