Política de privacitat

Ens preocupa la seva privacitat

INSTITUT MARQUÈS OBSTETRICIA I GINECOLOGIA, S.L.P. (a partir d’ara denominada col·lectiva i indistintament “IM”, “nosaltres“, “nostre” o “nos”), és un centre de referència internacional en Ginecologia, Obstetrícia i Reproducció Assistida. Amb uns dos cents professionals treballant en equip, oferim una atenció personalitzada basa en una relació d’un fort componen humà entre el metge i el pacient. Tots els e4specialistes es coordinen per oferir a les parelles un servei que unifiqui la última tecnologia amb els mètodes més avantguardistes de diagnòstic i tractament.

IM cobreix els àmbits de ginecologia i la obstetrícia: des de l’adolescència a la menopausa, passant per l’embaràs i el part, la prevenció i l’estudi de qualsevol possible trastorn ginecològic o el diagnòstic i tractament de l’esterilitat.

Considerem important la privacitat de les persones, ja siguin visitants de la nostra web https://www.embryoadoptionstories.com (d’ara en endavant, el “lloc web”) com de qualsevol dels altres afectats que ens proporcionen informació a través del propi web, les dades de qui estan tractades per IM com part de la prestació dels serveis (a partir d’ara “vostè” o l’“usuari” i de manera plural, “vostès” o els “usuaris”). En aquest sentit, IM se compromet al tractament de les seces dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor en cada moment. Concretament, IM complirà amb les premisses establertes a la legislació espanyola vigent, així com aquelles del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es revoca la Directiva 95/46/CE i qualsevol de les altres regulacions correlatives d’aplicació en vigor en cada moment.

En base d’això, IM informa de la seva Política de Privacitat, amb la finalitat de donar a conèixer als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre la protecció de dades personals que aplica. Tot i això, certs serveis oferts o que poden oferir-se en un futur en el lloc web poden contenir condicions d’ús particular amb previsions en matèria de protecció de dades personals, que prevalen sobre aquesta política de Privacitat.

En correlació amb tot el citat anteriorment, instem a tots els usuaris a llegir amb deteniment aquesta Política de Privacitat a l’objecte d’informar-se sobre les normes i pràctiques que hem elaborat per protegir les dades personals i per conèixer millor les nostres relacions amb tercers que poguessin tenir accés a aquestes dades.

En qualsevol cas, l’usuari és l’únic responsable de la informació que proporcioni en el lloc web i si en un futur IM desitja fer-la servir amb finalitats diferents a les senyalades, li informarem d’aquestes noves finalitats i sol·licitarem el seu consentiment, si fos necessari.

Al fer servir el nostre lloc web, vostè admet que ha llegit i accepta aquesta Política de Privacitat, la nostra Política de Cookies i el nostre Avis Legal.

1. Qui és el responsable del tractament?

Dades de contacte del responsable del tractament: INSTITUT MARQUÈS OBSTETRICIA I GINECOLOGIA, S.L.P., amb CIF B-62187323 i domini a Avgda. Diagonal, 662-664, 08034 de Barcelona i correu electrònic de contacte lopd@institutomarques.com.

DPMT: eloy.ruiz@institutomarques.com.

2. Quins són los drets de protecció de dades dels usuaris?

Els usuaris poden sol·licitar els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a IM si està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir-hi.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incomplerts.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: IM deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de seguir tractant-se per motius legítims o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en el cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, IM li facilitarà el traspàs de les seves dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Si vostè hagués atorgat el consentiment per alguna finalitat específica, podrà retirar-la quan ho desitgi, sense cap afectació a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En qualsevol cas, en el moment en que l’usuari exerceixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculades al seu compte, així com la informació i els continguts que s’integren al seu perfil seran cancel·lats. De la mateixa manera, en el cas que l’usuari exerceixi el dret a supressió, sobre les dades necessàries perquè IM pugui oferir els serveis del lloc web, IM es veurà obligat a donar per finalitzada la seva relació amb l’usuari, procedint a donar-lo de baixa, sense dret a cap reclamació par part seva.

Per executar els seus drets, els usuaris hauran d’enviar una comunicació per escrit al domicili social d’IM o a l’adreça de correu electrònic indicada a l’apartat 1 d’aquesta Política de Privacitat, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu equivalent.

3. Com pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades?

Vostè pot fer servir els models i formularis sobre els drets referents en el punt anterior dirigint-se a la pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-ides-idphp.php).

Reclamació davant l’Autoritat de Control: Si vostè considera que IM està manipulant les seves dades personals de manera inadequada, pot dirigir les seves reclamacions al DPO d’IM o a la Autoritat de Control corresponent. A Espanya, ha de dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

4. En quin casos recaptem dades personals sobre vostè i quina mena són?

En base a la present Política de Privacitat, es considera “dada personal”: Qualsevol informació que l’identifiqui o pugui fer-se servir per identificar-lo, com per exemple el seu nom, adreça, número de telèfon o adreça electrònica.

Si vostè decideix proporcionar-nos les seves dades personals, IM podrà disposar de les dades que figuren en cada un dels formularis que vostè ompli o els que ens proporcioni en els diferents comptes de correu electrònic que IM oposa a disposició per posar-se en contacte amb nosaltres.

Aquestes dades són tractades quan vostè interactuï amb IM i els nostres representants; quan participi o sol·liciti que se’l consideri per participar en activitats relacionades amb IM, com ara prestacions de serveis o enquestes online sobre els nostres serveis o activitats; quan vostè interactua amb el nostre lloc web al sol·licitar-li que faciliti dades personals, tal i com es descriu en aquesta Política de Privacitat i Política de Cookies; al inscribirse en nuestro sitio web o utilizar ciertas funcionalidades sin inscribirse, como participar en nuestros servicios interactivos.

Dades personals que el nostre lloc web obté del seu ordinador o dispositiu electrònic:

Si desitja més informació sobre l’ús de les cookies per part d’IM, consulti la nostra Política de Cookies.

5. Com fem servir les dades personals dels usuaris?

IM comunica als usuaris als que influeix, que les dades personals que ens faciliten i captem seran identificats en el Registre d’Activitats de Tractament titularitat d’IM, sent utilitzats amb la intenció de:

 • Concertar una primera visita.
 • Consultes relacionades amb el seu cas particular.
 • Aportar el seu testimoni.
 • Consultes sobre finançament dels nostres serveis.
 • Sol·licitar una cita.
 • Oferir els nostres serveis, d’acord amb l’Avís Legal, en el seu cas, que s’estableixi entre IM i cadascú dels usuaris.
 • Respondre a les consultes o sol·licituds d’informació que poden fer servir els usuaris.
 • En el cas que l’usuari hagi marcat la corresponent casella destinada a aquest objectiu, mantenir-lo informat amb l’enviament de notificacions/newsletters per correu electrònic i/o altres mitjans electrònics, el contingut de les que es relacionaran principalment amb els nostres serveis, activitats, projectes, actualitzacions i les nostres característiques del lloc web.
 • L’ús o la prestació dels serveis, en el seu cas previ registre de l’usuari, d’acord amb les condicions generals d’Ús de la Web i les condicions particulars de determinats serveis.
 • Personalitzar i millorar les eines i funcionalitats de la Web, així com garantir el funcionament tècnic de la mateixa.
 • Fer-los servir per qualsevol altre finalitat exigida o permesa per la legislació aplicable o pel que vostè hagi donat el seu consentiment.

6. Per què tractem les seves dades de caràcter personal?

IM pot tractar les seves dades personals basant-se en qualsevol de les següents bases legals: (A) finalitats comercials legítimes; (B) quan hagi donat el seu consentiment; (C) quan sigui necessari per acomplir amb les obligacions legals i reglamentàries d’IM i (D) segons sigui necessari per l’acompliment d’un contracte que vostè en formi part.

7. Qui podria accedir a les seves dades de caràcter personal?

Depenent de la finalitat amb la que es recopila la informació personal, poden accedir-hi, indiferentment, les següents persones:

 • Personal autoritzat d’IM o els seus representants actuant en nom d’IM, subjectes a les lleis de protecció de dades que resultin d’aplicació.
 • Autoritats reguladores o altres tercers amb conformitat amb les lleis aplicables.
 • Tercers (proveïdors de serveis que processen informació com un encarregat de tractament de dades, sota les instruccions de IM). Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació en compliment de les lleis de protecció de dades aplicables.
 • En el cas que vostè hagi sol·licitat informació sobre el finançament dels nostres serveis, aquests es podran cedir a entitats financeres per realitzar un estudi de la seva petició.
 • No vendrem ni divulgarem a tercers cap informació o dada personal que vostè hagi proporcionat al nostre lloc web i pugui identificar-lo a vostè directament o indirectament.

8. A on es tracten les seves dades personals?

IM no durà a terme transferències de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En el cas que aquestes transferències es realitzaran, IM ho faria acomplint les lleis de protecció de dades aplicables. Independentment del lloc a on es recullen o es tracten les seves dades personals, IM vetlla i garanteix que els proveïdors de servei mantinguin les mesures de seguretat administrativa, tècniques i físiques adequades per protegir la informació relacionada amb vostè.

Per més informació sobre l’ús dels models de contracte per part de IM, posis en contacte amb nosaltres al correu electrònic lopd@institutomarques.com.

9. Com protegim les seves dades personals?

IM manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides per la legislació vigent i la resta de normativa correlativa d’aplicació, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web.

En qualsevol cas, IM prendrà mesures tècniques i organitzatives adients, ja sigui per dissenyar el sistema de processament, per preservar la seguretat i impedir processaments no autoritzats. No obstant, tot i la implementació diligent d’aquestes mesures, l’uusuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

10. Durant quan de temps conservem les seves dades personals?

IIM processa les seves dades personals durant el període necessari per acomplir amb les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, així com per conservar la seva informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents.

El criteri que seguim per això ve determinat per:

 • La finalitat de les dades recopilades i l’acompliment d’aquesta finalitat.
 • Les raons per les que les dades es recopilen: p. ex., en cas de consentiment, vostè pot revocar-lo en qualsevol moment.
 • Períodes d’emmagatzematge obligats segons els requisits contractuals y normatius.

Tingui present que en alguns casos IM està obligat a conservar certes dades sobre vostè.

11. Confidencialitat

Els professionals que treballen a IM i que tinguessin alguna mena d’intervenció en els serveis oferts a l’usuari, estan compromesos a no divulgar no fer ús de la informació a la que hagin accedit. La informació subministrada per l’usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada amb altres objectius que els relacionats amb la gestació vinculada a les seves sol·licituds i als serveis contractats a IM, en el seu cas. En aquest sentit, ens obliguem a no difondre ni divulgar informació sobre les pretensions de l’usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la duració de la seva relació.

12. Xarxes socials

IM té presència en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, i de les que actuen com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per IM.

IM tractarà les dades a cada xarxa social segons les normes establertes a l’efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des d’IM podrem informar, als nostres seguidors de la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, incloent l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni per fer-ho.

IM no extraurà dades personals de les xarxes socials, excepte que els usuaris en donin el seu explícit consentiment.

13. Categoria especial de dades personals

Únicament guardem i processem les seves dades personals relacionats amb la salut, raça o origen ètnic, dades genètiques, dades biomètriques amb les finalitats exclusives d’identificació d’una persona física, vida sexual o orientació sexual quan vostè ens els hagi proporcionat explícitament. Les altres dades personals de categoria especial que fan referència a la informació relacionada amb les opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques o altres creences de naturalesa similar i afiliació a sindicats, ni els recopilarem ni els administrarem.

14. Política sobre l’ús infantil

Aquest lloc web no està dissenyat ni dirigit a nens menors de divuit (18) anys, sense autorització dels pares o tutor legal. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació d’aquestes persones. En qualsevol cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han enviat dades personals, sense el seu consentiment, s’han de comunicar amb nosaltres escrivint a legal@institutomarques.com.

15. Marketing directe

No farem servir les dades personals d’usuaris amb finalitats de màrqueting directe sense el seu consentiment explícit previ.

Si en algun moment decideix deixar de rebre informació comercial o promocional d’IM, pot, sense cap càrrec addicional i sense haver de facilitar una justificació, donar-se de baixa de campanyes de màrqueting directe i oposar-se al futur processament de les seves dades personals per aquests objectius enviant-nos un correu electrònic a lopd@institutomarques.com o prement el opt-out” (donar-se de baixa) en l’assumpte deo correu electrònic. També pot fer servir el procediment de donar-se de baixa proporcionat en qualsevol missatge promocional que rebi per part d’IM.

Tingui en compte que, tot i que decideixi no subscriure’s o es doni de baixa dels correus electrònics promocionals o newsletters pot ser que seguim necessitant contactar amb vostè en referència amb informació important d’índole no comercial, com per exemple la solució de problemes, detecció i prevenció d’errors o en general per acomplir amb l’Avís Legal i/o Termes i Condicions del lloc web.

16. Presa automatitzada de decisions

No utilizaremos procesos automatizados de toma de decisiones, incluida la elaboración de perfiles (profiling), a menos que nos haya autorizado explícitamente a hacerlo. En ese caso, le informaríamos acerca de la lógica utilizada en la decisión, así como acerca del significado y las consecuencias previstas de dicho procesamiento para usted.

17. Enllaços a altres llocs web

Als llocs web d’IM hi ha enllaços a altres llocs web que considerem potencialment útils i informatius per vostè. No obstant, tingui present que no avalem ni recomanem el contingut ni els serveis d’aquests llocs web, no som responsables de les seves polítiques de privacitat. Els hi recomanem que tinguin en compte i llegeixi les polítiques de privacitat de tots els llocs web que visiti. Recordi que el que s’indica en aquesta Política de Privacitat només s’aplica a les dades que recull i/o manipula IM.

18. Modificacions i integritat de la nostra Política de Privacitat

Només fem servir les seves dades de caràcter personal segons el que s’estableix a la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en el que rebem les dades de caràcter personal. IM es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant les modificacions en el nostre lloc web, pel que li recomanem que el visiti cada cop que accedeixi ala Política de Privacitat. Si en algun moment decidim fer servir dades personals de diferent manera al que es va declarar en el moment de l’obtenció, li ho comunicarem per correu electrònic, sempre que el tinguem. En aquest moment tindrà l’oportunitat d’autoritzar d’altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En el cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, amb atenció a la normativa vigent d’aplicació en cada moment.

Data de la darrera actualització: Maig del 2018.